Teismas nurodė, kad www.laisvaslaikrastis.lt negali žinoti, kodėl jis buvo uždarytas

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/teismas-n... 2022-07-29 18:02:00, skaitė 191, komentavo 4

Teismas nurodė, kad www.laisvaslaikrastis.lt negali žinoti, kodėl jis buvo uždarytas

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Pukanapsytė-Biekšė liepos 28 d. priėmė nutartį, kuria dar kartą atsisakė pateikti šio teismo nutartį, kuria teismas nurodė uždaryti jau minėtą visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt.

Tai, kad teismas vadinamos Žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos vadovės Ramanauskaitės prašymu nurodė uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, sužinojau visai atsitiktinai kitoje administracinėje byloje.

Joje bylinėjamės su ŽEIT dėl, to, kad ji nurodė visiems mobilaus ryšio operatoriams „apriboti prieigą“ prie www.laisvaslaikrastis.lt. ŽEIT nurodė, kad du Didžiosios Britanijos portale off-quardian.org paskelbti straipsniai, kuriuos perspausdino mūsų portalas, yra „dezinformacija“. Labai įdomu, kad ŽEIT vyriausioji ekspertė Aliona Gaidarovič ėmėsi vertinti britų spaudos kokybę.

Šioje byloje ŽEIT parašė atsiliepimą ir nurodė, kad : „akcentuotina ir tai, kad 2022-05-25 Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje eI2-4813-983-2022 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai yra suteikęs leidimą duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją“.

Čia pat ŽEIT apgailestauja ir dėl to, kad iki šiol to nepavyko padaryti, „kadangi nėra galimybės nustatyti elektroninės informacijos prieglobos www.laisvaslaikrastis.lt portalui teikiantį subjektą“.

Taigi, ŽEIT iki šiol nepavyksta uždaryti www.laivaslaikrastis.lt, nes ji nežino, kas yra šio portalo „prieglobos tiekėjas“.

Tačiau Lietuvoje visi operatoriai iki šiol blokuoja www.laisvaslaikrastis.lt, todėl sukūrėme dar vieną portalą, kurio plaukuotos valdžios rankos dar nespėjo pasiekti.

Teismas atsisakė priimti mano skundą nagrinėti šioje byloje ir gražino man.

Tokia nutartis yra neteisėta ir naikintina dėl šių priežasčių:

Visiškai atsitiktinai sužinojau, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas man nieko apie tai nežinant, jau yra priėmęs nutartį uždaryti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt.

Visuomenės informavimo uždarymo, arba sustabdymo procedūrą yra labai aiškiai nurodyta Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnyje :
Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas arba nutraukimas.

1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus transliuotojus ir (ar) retransliuotojus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

2. Priimdamas sprendimą dėl laikino viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo, teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip vieno mėnesio veiklos sustabdymo terminą laikraščių redakcijoms ir ne ilgesnį kaip trijų mėnesių – žurnalų redakcijoms.

3. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veikla gali būti teismo nutraukiama tuo atveju, jei per pastaruosius 12 mėnesių teismas jau buvo bent kartą sustabdęs jo veiklą.

Jokių minėto įstatymo nuostatų mes nesame pažeidę, tačiau teismas vis tiek priėmė sprendimą uždaryti arba sustabdyti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt.

Šiuo atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas pažeidė visus šio įstatymo straipsnius. Akivaizdu, kad tai teisininis banditizmas ir išpuolis prieš spaudos laisvę.

3. Tai yra faktą, kad mano redaguojamas portalas www.laisvaslaikrastis.lt teismo nutartimi yra uždarytas, sužinojau visiškai atsitiktinai, iš kitoje administracinėje byloje gautų dokumentų. T.y. Administracinėje byloje Nr. AS-599-602/2022, kuri nagrinėjama Vyriausiame administraciniame teisme, buvo gautas atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) atsiliepimas 2022-07-20 Nr. (G-764) (teikiama per EPP) 2022-07-05 Nr. I2-3911-535/2022, kuri šioje byloje nurodė, kad : „Akcentuotina ir tai, kad 2022-05-25 Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje eI2-4813-983-2022 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai yra suteikęs leidimą duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją. Minėta nutartimi suteiktos turinio pasiekimo blokavimo priemonės nėra įgyvendinamos, kadangi nėra galimybės nustatyti elektroninės informacijos prieglobos www.laisvaslaikrastis.lt portalui teikiantį subjektą (reikalinga atskira Vilniaus apygardos administracinis teismo nutartis dėl leidimo duoti privalomus nurodymus viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų (interneto prieigos paslaugos) tiekėjams). Kitaip tariant, interneto svetainė www.laisvaslaikrastis.lt turėtų būti nebepasiekiama nuo 2022-05-25, jeigu būtų galima nustatyti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėją, tačiau nesant galimybės jo nustatyti, kaip jau minėta, neteisėtas turinys vis dar yra prieinamas“.

4. Tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje eI2-4813-983-2022 neva jau suteikė ŽEIT leidimą blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt, man buvo visiška naujiena, man apie tai nieko nebuvo žinoma ar pranešta.

5. Tik po to, kai raštu kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas minėto teismo nutarties, gavau tokį Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Einikienės raštą 2022-07- Nr. 1RT. Jame nurodyta, kad : „Jūsų prašymas dėl teismo nutarties administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 atsiuntimo. Paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 109 straipsnio nuostatomis teismo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašai) išduodamos ar išsiunčiamos teismo posėdyje dalyvavusioms teismo proceso šalims jų reikalavimu. Kadangi minėtoje byloje Jūs nesate proceso šalis, todėl teismo nutartis Jums nebuvo išsiųsta“.

6. Kitaip sakant, Vilniaus apygardos teismas net oficialiai raštu atsisakė mums pateikti savo nutartį, kuriuo yra ŽEIT tariamai suteiktas leidimas blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt.

Žinoma, kad tai sunki tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nusikalstama veikla. Nors minėtoje byloje yra sprendžiamas mūsų likimas, tačiau tiek teismas, tiek ir ŽEIT mums nieko apie tai nepraneša, o žiniasklaidos uždarymo klausimą sprendžia slapta, mums nieko apie tai nežinant.

7. Atkreiptinas dėmesys, kad ŽEIT, prieš kreipdamasis į teismą, pareiškėjo neinformavo. Dar daugiau, Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat nieko nepranešė apie tai, kad nagrinėja administracinę bylą, kuriuo siekiama uždrausti laisvą laikraštį.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014-01-28 įsakymo Nr. V-10, (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-15 redakcija) (toliau- Įsakymas) 66-67 punktais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai priėmus sprendimą „Pasirašoma tiek sprendimo egzempliorių, kad po vieną atitektų skundą pateikusiam asmeniui, viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui (-ams), duomenų valdytojui ir (ar) tvarkytojui, dėl kurio (-ių) veiksmų priimtas sprendimas. Vienas pasirašytas egzempliorius lieka Tarnyboje. <…> Su priimtu sprendimu inspektorius supažindina skundą pateikusį asmenį bei viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją dėl kurio veiksmų priimtas sprendimas“.

8. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui iki šiol nepateiktas Sprendimas, jis nėra supažindintas su Sprendimo turiniu, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pažeidė minėtas imperatyvias Įsakymo nuostatas, dėl ko priimtas Sprendimas naikintinas kaip neteisėtas.

9. Negana to, kad ŽEIT neinformavo apie savo sprendimą, to nepadarė ir Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Kaip žinia, ABTĮ 67 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme nurodo:

1. Teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą, pareiškimą), prireikus išsprendžia šiuos būtinus pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme klausimus:

1) imasi priemonių reikalavimui užtikrinti;

2) įpareigoja pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis (kai skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas elektroninių ryšių priemonėmis) dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;

3) išsiunčia trečiajam suinteresuotam asmeniui ir atsakovui skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašus (skaitmenines kopijas) paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ir pareikalauja iš atsakovo per nurodytą terminą, paprastai ne trumpesnį kaip keturiolika kalendorinių dienų nuo skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašo (skaitmeninės kopijos) gavimo dienos, pateikti teismui atsiliepimą;

4) proceso šalių prašymu išreikalauja įrodymus, kurių jos negali gauti, arba išduoda liudijimą tiems įrodymams gauti;

10. Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau apie tai portalo savininkai nebuvo nei informuoti, nei jiems suteikta galimybė pateikti atsiliepimą, o byla išnagrinėta nieko mums apie ją nežinant.

Akivaizdu, kad taip įvykdytas nusikaltimas – piktnaudžiavimas, dėl to artimiausiu metu kreipsimės į prokuratūrą.

11. Kadangi man, portalo www.laisvaslaikrastis.lt redaktoriui ir savininkui, nieko nėra žinoma apie tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė mus uždaryti, be to, teismo pirmininkė Einikienė oficialiai atsisakė pateikti teismo nutarimą, kuriuo nurodė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, prašau laikyti šią minėtą teismo nutartį visiškai nepagrįsta ir priimta nusikalstamai.

Tai dar kartą įrodo, kad tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus apygardos administracinis teismas veikė neteisėtai, siekdamas uždaryti visuomenės informavimo priemonę.

9. Remdamasis išdėstytu, o taip pat ir ABTĮ 67 str., reikalaujame įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą išduoti prašomą nutartį, kuriuo buvo nutarta uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, o taip pat pripažinti neteisėtais visus administracinio teismo nutarimus administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983-2022, nes tai akivaizdi ir banali klastotė, priimta mums nieko apie ją nežinant.

10. Net ir gavę prašymą sustabdyti šį teisinį banditizmą ir pateikti mums nutartį, kuria buvo uždarytas portalas www.laisvaslaikrastis.lt, Vilniaus apygardos administracinis teismas liepos 28 d. nutartimi dar kartą atsisakė pateikti minėtą nutartį ir dar kartą nurodė, kad mes nesame bylos dalis. Todėl neva ir negalime pateikti skundų.

11. Tai akivaizdi klastotė, nes tiek Visuomenės informavimo įstatymas, tiek ir ABTĮ įpareigoja teismą pateikti mums dokumentus, kurie liečia tiesiogiai mus, tai yra www.laisvaslaikrastis.lt. To nebuvo padaryta, o portalas uždarytas slapta, pagal geriausias stalininės teisėsaugos tradicijas.

12. Net jeigu ŽEIT, kriepdamasi į teismą dėl portalo laisvaslaikrastis.lt uždarymo, rėmėsi 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu nutarimu Nr. XIV-932 ,,Dél nepaprastosios padėties įvedimo“ (toliau -Nutarimas), kuriame nurodyta, kad,,< … > ribojamas Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir (ar) 3 punkte nurodytos informacijos, susijusios su aplinkybėmis dėl kurių įvesta nepaprastoji padėtis, skleidimas; šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagai Žurnalistų etikos inspektoriaus ar Lietuvos policijos prašymą mutandis mutandis taikant Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnį, tai nepašalina ŽEIT ir teismo pareigos informuoti apie tai pareiškėją. Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo. Iki teismo sprendimo priėmimo, bet ne ilgiau kaip 72 valandoms policija ar žurnalistų etikos inspektorius gali duoti privalomus nurodymus elektronines informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti visuomenės informavimo priemones, sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą ar platinimą, ilgiau kaip 72 valandoms — šie nurodymai duodami teismo sprendime“.

Negana to, nors Seimo nutarime aiškiai pasakyta, kad „šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus kreipimąsi“, tačiau nei ŽEIT, nei teismas mus apie tokį sprendimą neinformavo, t.y. priėmė jį slapta.

13. Atkreipiamas teismo dėmesys į tai, kad ŽEIT nurodymu portalas yra blokuojamas nuo 2022 m. kovo 15 d. dėl to, kad ji pripažino du Didžiosios Britanijos naujienų portale off-quardian.org išspausdintus straipsnius, kuriuos perspausdino www.laisvaslaikrastis.lt, „dezinformacija“. Akivaizdu, kad ne ŽEIT kompetencija yra vertinti britų spaudos kokybę. ŽEIT tapo buku valdžios įrankiu sudoroti laivą spaudą, todėl teismo prašau atitinkamai vertinti ir visus jos veiksmus.

Remdamasis išdėstytu, teismo prašau:

1. Panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo liepos 28 d. nutartį, leisti susipažinti su nutartimi uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, pripažinti neteisėtais ir nusikalstamais visus Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimus administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983-2022, nes ten buvo sprendžiamas klausimas dėl www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, nieko mums apie tai nežinant ir slapta.

UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ vadovas Aurimas Drižius