V. Apžvalgininkas. Gudijos fašistai atidarė filialą Vilniuj

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/08/28/gu... 2023-08-30 17:04:00, skaitė 474, komentavo 4

V. Apžvalgininkas. Gudijos fašistai atidarė filialą Vilniuj

2022 m. Rusijai pradėjus naują puolimo žingsnį prieš Ukrainą, apie pusę Gudijos gyventojų išreiškė palaikymą invazijai. Nūn šis palaikymas yra mažesnis, kadangi Ukraina pradėjo laiminėti.

Tačiau šiuo pat laiku Rusijoj irgi palaikymas kariniams veiksmams sumažėjo, dalis jau pradėjo teigti jog reikia pradėti derybas su Ukraina jog ši pasiduotų bei atiduotų savo žemes pati.

Viešas asmuo A. Ramanauskas yra žinomas ne tik kaip savo garsaus žinių turinio kūrėjas bet taip pat jog turi talentą bei pomėgį monitorinti visuomenes.

Pasekoj, asmuo kuris turi psichoanalizės talentą, yra tapęs vienas ryškesnių litvinizmo žinovų Lietuvoj.

Apie 2000 metus A. Ramanauskas pradėjo viešai įvardinti Rusijos pavojų, tačiau išvadintas rusofobu bei nutildytas.

Pasekoj Rusijos įtakos karai Lietuvoj įgavo didesnį mastą bei žalą dėl sumažinto visuomenininio pasipriešinimo.

Šiandien A. Ramanauskas nenuilstamai nuolat perspėja Lietuvą apie didžiulį Gudijos pavojų mūsų valstybei bei teigia jog ši šalis yra pavojinga Lietuvai panašiai kaip Rusija.

Tačiau dalis žmonių Lietuvoj, esantys net aukščiausi valstybės pareigūnai, vėl nekreipia dėmesio į perspėjimus.

Čia Lietuva aiškino Vakarams jog šie yra naivūs rytų politikoj?

Cichanouskaja – „Gudijoj apie litvinizmą nekalbama, 99% žmonių nežino, kas šitai yra, tačiau Lietuvoje apie tai kalbama“.

Litvinistai, kurie yra aršiausias Gudijos fašizmo kovotojų elitas sudaro mažą procentą Gudijos gyventojų, tačiau šių skleidžiamus sumanymus skirtingame laipsny pagal sociologinius tyrimus palaiko apie 40% Gudijos gyventojų.

Esmėj Gudijos visuomenė yra pasidalinus tarp dviejų fašizmo formų, rusofašizmo bei litvino fašizmo pažiūrų.

Neseniai Gudijos imigrantas Lietuvoj nuplešė Ukrainos vėliavą. Lietuvon nuo Gudijos imigruoja tiek Putino adeptai, tiek litvinistai.

Pastarieji ant šitiek išdrąsėjo dėl nebaudžiamumo jog net gudiška fašistinė organizacijos „RUCH“ atidarė filialą Vilniuj.

Šis filialas socialiniam tinkle parašė jog susirinko delegatai nuo visų Gudijos žemių, tarp šių žemių įvardintas Vilnius.

Čia yra tiesioginė teritorinė pretenzija Lietuvai.

Tačiau šie toliau sau ramiai veikia Vilniuj, dar rengė pratybas su oriniais šautuvais.

Čia kas, žalieji žmogeliukai?

Gudijos visuomenėj labiausiai nekenčiama tauta yra lietuviai, antroj vietoj lenkai.

Lietuviai yra kaltinami neva pavogę LDK istoriją, pavadinimą Lietuva, Vytį bei kt. simbolius, todėl atseit Gudijai šaisi laikais nesiseka ūkiškiniuose bei kt. reikaluose.

Aukščiausias „moralinis“ pilotažas yra pasisavinti kitos šalies tapatybę bei apkaltinti šituo tautą kuriai šitai pats padarei.

Lietuva turėtų kovoti su litvinizmu panašiai kaip Izraelis su antisemitizmu.

Šitai yra Lietuvos tapatybę neigianti ideologija.

Gudų lituanofobija įvairiomis apraiškomis yra reiškinys, panašus į antisemitizmą savo niekšiškumu.

Jei kas teigia, kad litvinistų veikla nėra pavojinga Lietuvai, tuomet šie nelabai gaudosi kaip visuomenėj veikia mažos radikalios grupės įtakos reiškinys kurio pasekoj Lietuva jau prarado didelę dalį Lietuvos valstybės teritorijos.

Panašiai 20 amž. šie patys litvinistai Gudijoj sudarė irgi mažą procentą gyventojų bei mūsų valstybės liko neužkardyti.

Šių veiklos dėka Gudija per įtakos įrankį sau prisijungė apie 20 tūkst. kv. km. Lietuvos valstybės teritorijos su Lyda, Krėva bei Gervėčiais.

Šiose istorinėse etninėse lietuviškose Lietuvos valstybės žemėse galutinai tapo išnaikinta lietuvių tauta.

Lietuviškai beliko kalbama Gervėčiuose, Pelėsoj bei keletuose kituose kaimuose.

Praeitais metais tapo paskelbta apie paskutinės lietuviškos mokyklos uždarymą Pelėsoj.

Šen Lietuvių genocidas yra beveik baigtas nors dar istoriškai visai neseniai šiame visame rytų Vilniaus regione lietuviai sudarė daugiau nei 90% gyventojų bei kalbėjo lietuviškai bei šitai yra istorinė Lietuvos valstybės teritorija nuosekliai priklausius mūsų valstybei nuo 13 amž. valstybingumo ištakų bei iki 1922 m. aneksijos.

Gudijos fašistai atidarė filialą Vilniuj | reddit.com nuotr.

Gudijos fašistai atidarė filialą Vilniuj | reddit.com nuotr.

Esamas litvinistų tikslas yra likusio rytų Lietuvos, Vilniaus vakarinio regiono aneksija bei prijungimas prie Gudijos valstybės.

Taip pat yra žvalgomasi į visą likusią Aukštaitijos teritoriją, kas esmėj lemtų Lietuvos valstybės sunaikinimą.

Tuo tarpu kitos Gudijos dalies visuomenės ideologija yra rusofašizmas, kurios tikslas yra iškart visos Lietuvos aneksija bei lietuvių tautos genocidas.

Dėl šių priežasčių Lietuvoj yra siūloma taikyti ribojimus Gudijos piliečiams lygiai kaip Rusijos piliečiams tarp kurių visuomenėj irgi vyrauja fašistinės pažiūros.

Išimtis galėtų likti taikoma vairuotojams, kurie su lietuviškais sunkviežimių numeriais esmėj dirba užsieny bei jau įsikūrusioms Gudijos IT įmonėms atsigabenti IT žinovus bet tik šiuo atveju jei minėtus asmenis VSD nustatytų nesilaikant litvino fašistinių ar ruso fašistinių pažiūrų.

Gudijos opozicijos atstovai gali imigruoti tik šie kurie jau įrodė jog nuolatos uoliai kovoja prieš litvino fašizmą bei rusofašizmą.

Jau atvykusius gudus besilaikančius litvino fašistinių ar ruso fašistinių pažiūrų, skelbti pavojumi nacionaliniam saugumui.

Gudija naudoja manipuliavimą – „mes turėjome bendrą praeitį“ bei per šitai bando laipsniškai legalizuoti litvino fašistinę ideologiją.

Šios ideologijos pažiūros esmėj:

LDK likus dualinė lietuvių bei gudų valstybė arba gudų valstybė;

Vytis bei kiti Lietuvos simboliai taip pat priklauso Gudijai;

Išdavoj teritorinės pretenzijos Lietuvai, noras drausti Lietuvai naudoti Vytį bei kt. simbolius, siekis sunaikinti lietuvių tapatybę, Lietuvos valstybę.

Litvinistai aiškina kadangi LDK valstybėj viena rašytinių naudotų kalbų likus gudiška, todėl LDK likus gudų valstybė.

Tačiau kalba neapsprendžia kam priklauso valstybė.

Paklausus ar tuomet pagal šią logiką Gudija yra rusų valstybė, nes ši naudoja rusų k. kaip oficialią?

Tuomet šie atsakymo neturi bet vėliau vistiek tęsia litvinizmo ideologiją.

Gudijos opozicija teigia jog atseit nieko daug nežino apie litvinizmą bei neva šios pažiūros nėra paplitusios jų valstybėj.

Tačiau tikrovė yra kitokia.

Gudijos opozicijos atstovė tamsta S. Cichanouskaja yra užfiksuota bendradarbiaujant su litvinistų atstovu.

Monitoringo info rodo jog Gudijos opozicija nuolatos palaiko ryšius su Gudijos fašistais.

LRT paėmė interviu nuo Gudijos opozicijos atstovės prisistatančios save Bella Fox, kuri gyvena Lietuvoj bei ši džiaugėsi saugumu pasprukus nuo A. Lukašenkos.

Viešoj erdvėj pasirodė šios nuotrauka kurioj ši yra nusipaveikslavus su vienu esminiu litvino fašizmo lyderiu bei dėvi marškinėlius su gudo fašistine simbolika, su Lietuvos vyčiu.

Šis lyderis vėliau interviu peikė Europos Sąjūngą bei liaupsino D. Trumpą.

Lietuvos visuomenėj prasidėjo pakankamai didelis sujudimas, žmonės stebintys padėtį teigia jog

Gudijos opozicija mirksta litvinizmo sultyse bei Lietuva tik naudojasi savo tikslams pasiekti –

– Siūlymas paskelbti „visus pas mus gyvenančius“ ištikimais yra keistas, nes lojalumas nėra kokia nors fiksuota būsena.

Paleckis štai kažkada buvo ištikimas, vėliau tapo neištikimas.

Žmonės gyvena, su jais nutinka įvairūs dalykai –

Neseniai Lenkija sulaikė Rusijos šnipus kurie likę Gudijos opozicionieriai bei gavę prieglobstį Lenkijoj.

Šiaip gudai pakankamai gerai gaudosi LDK istorijoj bei suvokia jog ši likus lietuvių valstybė, tačiau fašistinės ideologijos sąmoningai falsifikuoja bei naudojasi istorija ekspansionizmo pateisinimui.

Litvinistų dialogas socialiniam tinkle

„– Kaip ten su separatizmu vilenščinoj?

Ai ten visi save lenkais vadina, tai sunku.

Tai reikia kažką daryti, kad jiems būtų naudinga gudais vadintis.“

Pastaruoju laiku Gudijos fašistai pradėjo vajų jog gudų masinės imigracijos pasekoj taptų atidarytos naujos gudų mokyklos rytų Lietuvoj.

Šiaip šis pasiūlymas net jei neliktų Gudijos imperializmo pavojaus yra klasikinė post sovietinis rytų Europos paprotys.

Vakaruose nėra tautinių bendrijų mokyklų, nes pagal Vakarų praktiką yra formuojamos pilietinės tautos.

Šitai viena priežasčių kodėl Vakarų šalys yra ūkiškai itin sėkmingos.

Šiuo laiku litvinistai masiškai tęsia įtakos karą prieš Lietuvos valstybę, vyksta realus karas prieš Lietuvą.

Vienas pagrindinių litvinistų lyderių pareiškė jog lietuviai yra dirbtina tauta bei jog nuvertus A. Lukašenką Lietuvai taps iškeltas Vilniaus bei šio regiono priklausymo teritorinis klausimas.

Panašiai Rusija prieš invaziją kalbėjo jog Ukraina yra dirbtina tauta bei jog dalys šios valstybės teritorijos yra ginčytinos.

Ši retorika slėpė planą sunaikinti visą Ukrainos valstybę bei visą ukrainiečių tautą.

Jei Gudijos opozicija nori likti Lietuvoj, ši pradžioj turėtų nutraukti visus ryšius su litvino fašistais bei pradėti prieš šiuos kovoti.

Kaip atrodytų jei per Lietuvos valstybinę iškilmę pasirodytų lietuviški naciai kalbantys jog gudai yra dirbtina tauta bei Lietuvos oficialūs pareigūnai su šiais bendrautų, kartu dirbtų bei leistų laiką?

Gudijos opozicija privalo padaryti 180 laipsnių posūkį, nuo esamo bendradarbiavimo su litvnistais ligi nuoširdžios kovos su šiais.

Jokia demokratinė visuomenė negali toleruoti fašistinių pažiūrų. Ar ši opozicija realiai kuria demokratinę Gudiją?

Kad įveikti litvinizmą yra būtina jog šioj kovoj vieningai dalyvautų visa Lietuvos visuomenė kartu su Lietuvos valstybe bei šios institucijomis.

Svarbu rengti žinių vajų užsienio šalims jog minėta fašistinė ideologija negautų prieglaudos bei finansavimo kitose šalyse.

Bet apologetai susirūpino verslo pelnais jei mes užsidarytume nuo Gudijos lygiai kaip nuo Rusijos.

Kai 1990 m. Lietuva kovojo už laisvę, mums įvedę ūkinę blokadą, tačiau pasekoj šiandien mes ES, NATO, esame klestintys.

Moldova, Ukraina nenorėjo atsiriboti ūkiškai nuo Rusijos.

Stebėkite pasekmes.

Beje Gudijos agentai sugadino pasienio infrastruktūrą, uždarom dar vieną pasienio perėjimo ruožą.

Nors tarp dalies Lietuvos politikų tvyro olimpinė ramybė, Lietuvos visuomenei didėjančiai kelia nerimą procesai prasidėję Lietuvoj.

Vilnius yra sparčiai rusifikuojamas net tik kalbiškai bet taip pat mentališkai.

Žmonės dalinasi panašiais į šį pastebėjimais

– Naujieji ir ankstesni atvykėliai, bendruomenės lyderiai, kurie Lietuvoje gyvena ir 3–5 metus, atvirai bei demonstratyviai deklaruoja, kad nesiruošia patys mokytis bei savo vaikų mokyti lietuvių kalbos.

Šie atsisako kalbėti lietuviškai, net buitiniu lygiu, bei nėra mums tokie bičiuliški ar geranoriški.

Šie visur kalba rusiškai bei rodo savo agresiją per kalbą, per tokią pozą, kad visi privalo būti vien tik jų interesų tenkintojais.

Vilnius dėl šito yra tapęs agresyvių rusakalbių miestu bei šitai kelia įtampą.

Litvinizmo puolimas taip pat kelia įtampą. 

Nesusitvarkom su savais, tai dar prisileiskim užsienio šovinistų bei visiškai nesiintegruojančių atvykelių, tuomet pagyvensim dailiai –

Lieka atviras klausimas, kodėl Gudijos imigrantai nenori leisti savo vaikų į lietuviškas mokyklas?

Juk žinome, kad tautinių bendrinių mokyklos Lietuvoj yra dažnai Putinizmo indoktrinavimo bei bendrai antivalstybinės veiklos centrai išlaikomi už mūsų Lietuvos piliečių ribotus išteklius.

Skirtingai Latvijoj visos mokyklos yra patriotinės, tuo tarpu Lietuva nėra šiokia stipri bei kompetetinga kaip Latvija jog užkardyti Kremliaus ardomają veiklą nuo vidaus pritaikant Vakarietišką švietimo politikos formatą net prajėus daugiau nei 30 m. po okupacijos pabaigos bei esant ES dalimi.

Neseniai socialiniam tinkle parašė man Gudijos atstovas bei paklausė griežtai su priekaištu kodėl Lietuva naudoja Lietuvišką simbolį, nes šis neva yra gudiškas bei Lietuva suprask neturi teisės naudoti savo valstybės simbolių.

Lietuva nebeturi teisės naudoti savo simbolių? Turėti savo sostinės? Turėti savo žemių? Mes neturi teisės vadintis lietuviais?

Apskritai Lietuva turi teisę egzistuoti?

Jei Lietuva per daugiau nei 30 metų neintegravo pietryčių Lietuvos, kokiu pagrindu Lietuva tikisi sėkmingai integruoti naujus tūkstančius atvykstančų litvinistų ideologijos bei kitų kraštutinių pažiūrų palaikytojų?

Litvinistai aiškina jog LDK naudojo gudų kalbą, tačiau senovės lietuviai nežinojo jokios senosios gudų kalbos.

Vilniaus vaito A. Rotundo laiškas karaliui Steponui Batorui. Laiškas buvo pridėtas prie antrojo Lietuvos Statuto lotyniškos versijos (1576 m.)

Jame išdėstyti argumentai už rašytinės lotynų kalbos vartojimą bei kritikuojamas rusėnų, suvokiamos kaip maskvėnų rašytinės kalbos vartojimas.

– „Reiktų, kad ši kalba, kuri yra gimtoji lietuviams ir pirmoji, viena iš tų trijų, kurias mūsų Dievas Kristus paskelbė vertomis šlovinti jo vardą, būtų sugrąžinta lietuviams ir naudojama visur: įstatymuose, privilegijose, raštuose (ką jau nuo krikščionybės įvedimo turime), teismo raštuose, sutartyse ir, pagaliau, jeigu tai tik įmanoma, kasdieniniame bendravime – būtų naudojama dažniau, negu ši barbariška, bendra su maskoliais, amžinais bei nuolatiniais lietuvių priešais, kalba, kuri iki šiol vertė lotynų kalbą būti atstumtosios vietoj…“ –

Tekstas nuo Žygimanto III privilegijos

– Iš kitos pusės sukurti įstatymai, užrašyti rusėniškai, labiau tik Lietuvoj bei priešiškoj Maskvos žemėj liks labiau skaitomi, juk rusėnų kalbos daugiau niekas nevartoja – tik tautos, prispaustos totorių jungo bei šiokie jūsų savybių kaip išmintingumas bei teisingumas šlovė būtų išlaikyta tik labai siaurose ribose… –

17 amž. LDK uždraudė rusėnų kalbą.