V. Krikštaponis. Kam iš tiesų pasitarnavo JAV veikusi „Santaros-Šviesos“ federacija?

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/09/05/v-... 2023-09-05 20:44:00, skaitė 255, komentavo 2

V. Krikštaponis. Kam iš tiesų pasitarnavo JAV veikusi „Santaros-Šviesos“ federacija?

Kam iš tiesų pasitarnavo JAV veikusi „Santaros-Šviesos“ liberalioji lietuviškojo jaunimo federacija?

Ne kartą Lietuvoje buvo ir tebėra idealizuojama JAV veikusios federacijos „Santaros-Šviesos“ vaidmuo, laisvinant Lietuvą iš sovietų vergovės gniaužtų.

Daugiausia apie tai būtų ir nebūtų dalykų lietuvių spaudoje ir savo memuaruose yra pateikęs vienas iš tos federacijos vadovų, buvęs ne vieną kadenciją LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Šis asmuo, pateikdamas savo memuarus, pabrėžia, jog jie parašyti be nutylėjimų, tuo realios tiesos nepasako apie „Santaros-Šviesos“ federacija.

Prezidentas meluoja teigdamas, esą jo vadovaujama ši organizacija nuosekliai kovojo dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Visą tai patvirtina buvusio LSSR KGB pirmininko Juozo Petkevičiaus skirtas LKP CK raštas dėl darbo atitraukiant „Santaros-Šviesos“ vadovus nuo reakcingosios išeivijos. Dokumente, datuotame 1986 m. vasario 11 d. rašoma:

„… Kaip rodo medžiagos analizė, pozityvus darbas su liberalių pažiūrų emigrantais „Santaros-Šviesos“ federacijoje sustiprino pozicijas tų šios organizacijos vadovų, kurie pasisako už kultūrinių ryšių plėtimą su Tarybų Lietuva, siunčiant į „Santaros-Šviesos“ narių kasmetinius susirinkimus respublikos kūrybinės inteligentijos atstovus, šiuose susirinkimuose pavyko išvengti antitarybinio pobūdžio pranešimų; kartais pasitaikantys mums priešiški išpuoliai susilaukia deramo įtakingų „Santaros-Šviesos“ narių atkirčio.

Atsirado galimybė „Akiračiuose“ ir „Metmenyse“ (emigrantų leidiniai, turintys autoritetą tarp inteligentijos) spausdinti mums palankią propagandinę medžiagą.

„Santaros-Šviesos“ aktyvistai kuria specialų fondą, kuris padengs kelionės išlaidas kūrybiniams ir mokslo darbuotojams, vykstantiems iš Lietuvos TSR į JAV skaityti paskaitų emigrantams, dirbti archyvuose ir pan.“ (1).

Žinoma, jog anuomet į JAV ar kitas laisvojo pasaulio valstybes tebuvo išleidžiami tik KGB bendradarbiai, su atitinkamomis užduotimis, kaip kad ir iš „Santaros-Šviesos“ į LSSR anuomet galėjo laisvai atvykti tik tie asmenys, kurie už šią sovietų malonę, šiems dosniai atidirbo.

Tarp atvykusių į LSSR anuomet be V. Adamkaus buvo Marija Alseikaitė-Gimbutienė, Vytautas Alseika, Algirdas Julius Greimas, Almus Šalčius bei Jonas Mekas.

Prisiminkime tai, jog M. Alseikaitės-Gimbutėnės brolis Vytautas Alseika, grįžęs iš JAV į LSSR, parašė ir išleido memuarinio pobūdžio knygą „Amerika – tikrovė ir mitas“, kurioje buvo įvairiai šmeižiami ir ypač puolami VLIK-o vadovai ir aktyvesni šios organizacijos veikėjai, vedę pasaulio laisvųjų tautų akivaizdoje nuoseklią kovą, dėl savo Tėvynės laisvės.

V. Alseikos knyga anuomet uoliai pasitarnavo SSRS propagandai. Prisiminkime ir tai, kaip A. J. Greimas tikino lietuvius, jog Lietuvai pasitraukti iš SSRS sudėties nė nereikia, nes toks pasitraukimas praktiškai net neįmanomas.

Galop prisiminkime, kaip 1986–1989 m. „Akiračiuose“ bei „Metmenyse“ buvo šmeižiami 1941 m. Birželio 23-čiosios sukilimo rengėjai bei dalyviai, kaip buvo šmeižiami pokario metų Lietuvos laisvės kovotojai, o taip pat ir vėlesnio laikotarpio už Lietuvos laisvę nelengvą bei pasiaukojančią kovą kovoję disidentai.

Vargu ar realybę supratusi ir mąstanti lietuvių Tauta vertino bei vertins „Santaros-Šviesos“ federacijos ir jos vadovų nuopelnus Lietuvos nepriklausomybės atstatymui.

Tiesa, vienas šios organizacijos vadovų buvo dviem kadencijom išrinktas LR Prezidentu, kuris savo rinkėjams tikrosios savo vadovaujamos „Santaros-Šviesos“ krypties taip ir neatskleidė, tendencingai nutylėdamas ją.

Šaltinis:

Spausdinti

Susiję straipsniai:

 1. Alantoje vyksta „Santaros-Šviesos” konferencija
 2. Alantoje vyks 22-asis „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas (darbotvarkė)
 3. „Santaros-Šviesos“ suvažiavime – apie Lietuvos ir demokratijos ateitį (darbotvarkė)
 4. V. Krikštaponis. Ne vien ginklu, bet ir laisvu spausdintu žodžiu kovojęs už Tėvynės laisvę (I)
 5. V. Krikštaponis. Ne vien ginklu, bet ir laisvu spausdintu žodžiu kovojęs už Tėvynės laisvę (II)
 6. V. Krikštaponis. Ne vien ginklu, bet ir laisvu spausdintu žodžiu kovojęs už Tėvynės laisvę (III)
 7. A. Simutis. Liberali stagnacija arba kas iš tiesų bijo pažangos?
 8. J. Survilaitė. Paskutinį Lietuvos partizaną Antaną Kraujelį prisiminus…
 9. Č. Iškauskas. Nacių okupacija: kaip lietuviai užtarė žydus
 10. A. Aleksandravičius. Mėgėjiškos Kremliaus klastotės
 11. J. Brazauskas. Kaip sovietmečiu buvo juodinama lietuvių emigracija?
 12. A. Medalinskas. Apie takoskyrą tarp komunistų ir nekomunistų
 13. Z. Vaišvila. Kinija ar Lietuva – kas teisus? (II)
 14. S. Lapienis. Lietuvos žaliųjų judėjimo indėlis steigiant LPS iniciatyvinę grupę
 15. K. Burinskaitė. KGB prieš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį
 1. LSSR KGB pirmininko Juozo Petkevičiaus raštas LKP CK dėl darbo atitraukiant „Santaros – Šviesos vadovus nuo reakcingosios išeivijos. Lietuvos Ypatingasis Archyvas. – F. K – 35. – Ap. 2. – B. 362. – L. 5 – 6.